ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP VOOR BESTELLINGEN VIA INTERNET

De volgende algemene voorwaarden voor bestellingen via het internet regelt uitsluitend, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, de relatie tussen de vennootschap “Het Paviljoentje bvba”, met maatschappelijke zetel te Gentse Steenweg 142 9160 Lokeren, met het ondernemingsnummer 0810.249.611, met het telefoonnummer + 32 474 54 10 29, en de kopers of gebruikers van de Biggreeneggwebshop website.

De huidige algemene voorwaarden voor de bestelling via het internet kan worden gewijzigd op elk moment op initiatief van “Het Paviljoentje”.

Voorafgaand aan een transactie, de koper van “Het Paviljoentje”, bevestigt niet alleen te hebben kennis genomen van de huidige algemene voorwaarden genomen, maar ook, verklaart te hebben aanvaard deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Door het plaatsen van een order, de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet:

Inhoudsopgave

Artikel 1: AANBOD EN PRODUCTEN

1.1. Het aanbod van “Het Paviljoentje” zijn, zonder enige verplichting zijnerzijds, tenzij anders is bepaald in de offertes.

1.2. Alleen volledig en correct ingevulde informatiebladen zullen worden behandeld en beantwoord door BVBA Het Paviljoentje.

1.3. Het Paviljoentje behoudt zich het recht voor, tenzij er een definitieve overeenkomst is aangegaan, om eventuele wijzigingen welke op elk moment, die bedoeld zijn om te komen tot een verbetering van de goederen te maken.

1.4. Met name de afbeeldingen en beschrijvingen in brochures, prijslijsten en catalogi zijn voor informatie, en zijn niet bepalend voor de uitvoering van de producties, met name met betrekking tot de houtstructuur, schakeringen van kleur of product verandert.

1.5. Met betrekking tot de speciale afwerking van een artikel, moet een offerte worden aangevraagd bij Het Paviljoentje. Goederen worden geproduceerd volgens de eisen en richtlijnen van de klant moet worden besteld bij de officiële dealer ter plaatse of in de verkoopruimte van “ Het Paviljoentje”, omdat deze goederen zijn de factor vrijwel onverkoopbaar en de verkoper kunnen niet het risico lopen van de goederen uiteindelijk wordt geweigerd als gevolg van het afstand doen clausule.

1.6. Elke bestelling, zelfs ondanks onmiddellijke betaling, wordt pas definitief na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door BVBA Het Paviljoentje , waarin de volgorde en voorwaarden duidelijk worden beschreven en bevestigd.

Artikel 2: ORDER BEVESTIGINGEN

2.1. De koper erkent, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, dat hij de specifieke bestelling bepalingen en voorwaarden op het scherm getoond met de omschrijving van de dienst of het product, de gids prijs, kenmerken van het product, gewicht, hoeveelheid, kleur , beperking van bepaalde categorieën van producten, waarschijnlijk levering, en verklaart uitdrukkelijk dat hij deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Plaatsen van een bestelling en bevestiging door de klant zijn het bewijs van volledige en eenduidige van de klant aanvaarding van de algemene voorwaarden van toepassing zijn op het contract, de uitsluitingen van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, tenzij anders is overeengekomen uitdrukkelijk en schriftelijk per aangetekend schrijven.

2.2. De bestelling door de koper via het internet locatie wordt gevolgd door een uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie en bevestiging per aangetekend schrijven, de gewone post, fax of e-mail van deze bestelling door “Het Paviljoentje”.

2.3. De koper bevestigt op erewoord dat alle gegevens en vragen zijn voltooid en correct beantwoord, en dat het niet de formulieren volledig of weglaten van gegevens of het geven van onjuiste gegevens en informatie geeft aan de verkoper Bij voorval heeft Het Paviljoentje het recht te weigeren om te bestellen en uit te stellen of te annuleren van de bestelling.

2.4. BVBA Het Paviljoentje behoudt zich het recht voor om wijzigingen te weigeren op een bestelling, of aanvaarden onder voorbehoud van wijzigingen in de voorwaarden.

2.5. Het Paviljoentje behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aanvullende voorwaarden op te leggen aan de koper, zoals bij grote orders, uitputting van de voorraad, stopzetting van de productie van bepaalde producten, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen met de vorige orders, evenals specifieke kleuren of versies verzoek van de klant, die niet/ meestal verkoopbaar.

Artikel 3: BETALING

3.1. Volledige betaling moet normaal gesproken binnen achtenveertig uur na het plaatsen van de bestelling, en de daarop volgende schriftelijke bevestiging. Betaling kan enkel geschieden via overschrijving.

3.2. BVBA Het Paviljoentje is gerechtigd, indien dit gerechtvaardigd is in haar advies, om de levering op te schorten totdat de koper heeft voldaan aan een verzoek daartoe.

3.3. De klant is in verzuim door het enkele verstrijken van de vervaldag, zonder enige voorafgaande waarschuwing is vereist. Elke bestelling die niet volledig betaald op de vervaldag in rekening worden gebracht, van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing, met een contractueel overeengekomen rente van 1% per maand over het openstaande bedrag, tot de datum van de volledige en definitieve verrekening van dit bedrag. Eventuele kosten gemaakt door Het Paviljoentje hoog te houden en de uitoefening van haar. rechten, inclusief de kosten als gevolg van niet-betaling of te late betaling, komen voor rekening van de koper. Als de bestelling niet betaald op de vervaldag, dwz binnen achtenveertig uren van de bestelling, de koper, van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing, worden onderworpen aan contractueel overeengekomen vaste rente vergoeding van 10% te betalen van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250.

BVBA Het Paviljoentje heeft het recht om alle of een deel van een contract met de koper ontbinden, zonder enige tussenkomst van de rechter, en / of vraag compensatie, en in geval van gedeeltelijke ontbinding op te schorten of te beperken levering aan de koper, indien de koper niet zijn betalingsverplichtingen kan voldoen aan BVBA Het Paviljoentje, of niet nakomen, te zijner tijd, of indien de klant failliet wordt verklaard, geldt voor gerechtelijk akkoord, wordt in administratie, surseance van betaling, of zal worden aanvaard voor een schuldbeheer regeling.

Artikel 4: LEVERING

4.1. De goederen worden alleen verzonden naar de koper nadat bvba Het Paviljoentje alle juiste gegevens en informatie, en de volledige betaling( inclusief transportkost) heeft ontvangen, met uitzondering van anders luidende afspraken toegevoegd aan het order met wederzijds akkoord.

4.2. Alle leveringen zijn franco af te halen aan het magazijn van Het Paviljoentje bvba.

De leveringen bij de klant worden uitgevoerd mits betaling van 75 euro per traject. Dit houdt in dat :de BVBA Het Paviljoentje verbindt zich ertoe vervoer van de gekochte goederen en te leveren tot de gebouwen van de koper, of van de klant verblijfplaats of de plaats van levering aangegeven door de klant (bijvoorbeeld werkadres, het adres van familieleden of vrienden die zijn meestal thuis). Levering geschiedt op de begane grond.

4.3. De koper verplicht zich om te controleren bij ontvangst, en onmiddellijk melding te maken bij beschadiging van het geleverde goed aan de chauffeur.

4.4. De koper is verantwoordelijk voor de personen die de levering van de goederen in zijn naam en voor zijn rekening, en teken voor een correcte levering van de goederen en bevestig naleving van de algemene voorwaarden.

BVBA Het Paviljoentje verbindt zich,om de goederen voor levering 1 keer aan te bieden aan de klant. Wanneer dit opnieuw moet gebeuren zal er opnieuw een transportvergoeding van 75 euro worden verrekend.

In overeenstemming met dit contract en de wet op de handelspraktijken, een geheel of gedeeltelijk verlies en / of beschadiging tijdens het transport van een product besteld is ten koste van de verkoper, BVBA Het Paviljoentje.

Eventuele schade dient te worden geregistreerd op het moment van ontvangst van de goederen op de vervoersdocumenten. Tenzij dit wordt gedaan, kan er geen sprake van dat de goederen worden teruggenomen of vervangen. De ondertekening van de leveringsbon, verklaart de koper dat hij de staat waarin de goederen zijn ontvangen en bevestigt zijn aanvaarding van de algemene voorwaarden accepteert.

Het risico van beschadiging of vernietiging met de gekochte goederen gaat pas over naar de klant zodra deze goederen zijn geleverd aan de ruimten / woonplaats / plaats van levering van de koper, en hij heeft ondertekend, de pakbon.

Indien de goederen niet worden aanvaard door de koper, om welke reden na wordt gepresenteerd voor de eerste keer, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

In geval van afwezigheid door de koper of de weigering van ontvangst (na de eerste aanbieding) worden de kosten verhoogd met de transportkosten van 75 euro.

De koper wordt ook een vergoeding voor de opslag en verzekering en extra administratie, ten belope van 5% van de waarde van het artikel voor elke maand of gedeelte daarvan dat het artikel nog steeds opgeslagen bij BVBA Het Paviljoentje.

4.5. Onjuist verstrekte leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4.6. Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen bevestigd door BVBA Het Paviljoentje evenals het transport en de levering van de goederen onder het transport en de levering van de goederen aan de koper.

4.7. De goederen worden geleverd aan landen over de hele wereld. Voor een bestelling van meer dan € 5000 inclusief BTW, levering naar de volgende bestemmingen, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije, Zwitserland, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Letland, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije en Griekenland. Met uitzondering van de eilanden verbonden met de volgende bestemmingen.

Wanneer het gaat om kleinere aankopen, doch de klant wenst de levering ervan in de landen hierboven vermeld, wordt de prijs aan hen doorgegeven opdat de klant over de mogelijkheid beschikt om te bepalen of hij zijn bestelling wenst aan te houden. Rekening houdend met de info die ons werd bezorgd. Voor andere bestemmingen voor landen die niet genoemd in de bijgevoegde lijst, zal een aparte offerte worden gemaakt.

4.8. De leveringstermijnen vermeld in de bijlage zijn niet bindend, maar slechts indicatief. Iedere vertraging in de levering vormt geen grond voor beëindiging van het contract of de betaling van schadevergoeding aan de koper, behalve in het geval van opzettelijke vertraging of vertraging van meer dan 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, op voorwaarde dat de goederen onmiddellijk uit voorraad leverbaar. Wanneer onze fabrikant de goederen niet kan aanleveren, zijn wij niet verantwoordelijk en vervalt onze aansprakelijkheid.

4.9. De klant aanvaardt dat de gemiddelde levertijd van goederen die niet in voorraad is minstens acht tot tien weken mogen duren.

4.10. Indien de goederen niet afgeleverd binnen dertig dagen na het plaatsen van de bestelling en betaling van de bestelde goederen, in principe het contract wordt ontbonden door de rechter, tenzij de niet-levering het gevolg is van overmacht of onvoldoende voorraad, of vertraging in de levering van de fabrikant.

4.11. Behalve in het geval van niet-aflevering ten gevolge van door overmacht of een fout van de zijde van de koper, indien de overeenkomst wordt ontbonden van rechtswege als gevolg van de late levering door de verkoper heeft de koper recht op een vergoeding van € 125 van de verkoper.

4.12. BVBA Het Paviljoentje is gerechtigd om deelleveringen.

4.13. In het geval van niet-levering door Het Paviljoentje bvba, reeds betaalde bedragen door de koper worden terugbetaald, maar zonder rente of andere compensatie.

4.14. Afstand doen clausule Overeenkomstig artikel 79, indien de wet op de handelspraktijken en de consumentenbescherming van 14 juli 1991, de partijen uitdrukkelijk te aanvaarden dat de aankoop wordt definitief vanaf de achtste werkdag na de levering van de goederen.

4.15. Bijgevolg, heeft de koper het recht om BVBA Het Paviljoentje, dat hij afstand doet van de bestelde goederen in kennis stellen zonder betaling van boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien werkdagen vanaf de dag na de datum na de bevalling.

“De consument heeft het recht om de verkoper dat hij afziet van de aankoop, de hoogte zonder betaling van boete en zonder opgave van redenen binnen veertien werkdagen te rekenen vanaf de datum van levering van het product of het sluiten van de diensten contract”.

De goederen moeten worden teruggestuurd onbeschadigd en ongebruikt binnen een aanvaardbare termijn van 5 werkdagen na deze kennisgeving door de koper aan BVBA Het Paviljoentje en dit in de oorspronkelijke verpakking. De koper moet een kopie van de factuur en een begeleidende brief onder vermelding van het factuurnummer met de geretourneerde goederen bezorgen Bij ontvangst na nazicht ( controle op volledigheid, en beschadiging) zal Het Paviljoentje de betaalde som van het goed min 20 euro zijnde de administratieve kost terug betalen aan de klant. Deze terugbetaling moet uiterlijk dertig dagen na de verzaking ontstaan.

De koper is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte teruggave van de goederen en staat zelf in voor de verzendkosten voor het retourneren van de goederen.

BVBA Het Paviljoentje moet niets terugbetalen aan de koper verzendkosten als de koper niet ontvangen het item dat hij / zij bestelde, of indien het artikel werd ontvangen in beschadigde toestand door de koper.

BVBA Het Paviljoentje kan slechts weigeren goederen terug te nemen indien de producten beschadigd door de koper( hem / haar). Goederen die door de koper geretourneerde zonder voorafgaande kennisgeving worden niet geaccepteerd door de BVBA het paviljoentje.

Indien de goederen reeds verzonden en de koper wenst de bestelling te annuleren, zal hij moeten wachten tot de goederen aangekomen, en vervolgens de bestelling te annuleren in overeenstemming met de paragraaf hierboven vermeld. Ook hier zal BVBA Het Paviljoentje het oorspronkelijke orderbedrag terugbetaling aan de koper zodra het geretourneerde artikel ontvangen zijn min de 20 euro administratieve kost en de eventueel aangerekende transportkost.

De koper dient een afschrift van de beschikking altijd omsluiten met een begeleidende brief onder vermelding van het factuurnummer. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de retourzending.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar de zetel van de BVBA Het Paviljoentje, in BELGIË, op Gentse Steenweg 142, 9160 te Lokeren

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van BVBA Het Paviljoentje totdat de verschuldigde bedragen voor de leveringen, met inbegrip van contractueel overeengekomen rente, de forfaitaire vergoeding en eventuele gerechtelijke kosten zijn voldaan door de koper.

Zoals reeds vermeld, zijn het risico van beschadiging, verlies of vernietiging van de goederen ook overgedragen aan de koper zodra de goederen zijn geleverd aan hem / haar, of uit de tijd van de derde presentatie voor levering.

De koper verklaart uitdrukkelijk dat deze retentie van eigendom is bekend dat hem / haar en het is overeengekomen tussen de partijen dat het risico van verlies, diefstal of beschadiging zal worden overgedragen aan de koper niet later dan op het moment van levering van de goederen .Dit vanaf de eerste aanbieding.

Artikel 6: GARANTIE

6.1. BVBA Het Paviljoentje garandeert enkel de garantie die de producent voorziet na levering van de materialen en de constructie, behalve als enig gebrek of de schade het gevolg is van onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud of zorgvuldigheid, of nalatigheid van de koper.

Geen garantie wordt gegeven met betrekking tot glas, textiel, leer, marmer, vernis en barsten in het fineer. In het geval van een defect onder de voorgaande garantie clausule, is BVBA Het Paviljoentje slechts gebonden, naar eigen goeddunken, te repareren of te vervangen onderdelen of het item in kwestie. Iedere aansprakelijkheid van BVBA Het Paviljoentje voor de ander verlies of schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Elke reparatie of vervanging niet leiden tot een verlenging van de garantieperiode. De vervangen onderdelen blijven eigendom van Het Paviljoentje bvba.

6.2. Een koper die aanspraak wenst te maken tegen de garantie dient dit te melden aan BVBA Het Paviljoentje, schriftelijk binnen 48 uur na de ontdekking van een gebrek.

Een aanspraak op garantie kan slechts ontvankelijk zijn wanneer de bestelbon en de bevestiging van de bestelling worden geproduceerd en geldt alleen voor gebruikte goederen, opgeslagen en onderhouden voor hun normale beoogde doel met de nodige zorg en aandacht, en volgens de gebruiksinstructies van de producent.

BVBA Het Paviljoentje behoudt zich het recht voor, om de goederen te inspecteren of zelfs te laten testen door derden met betrekking tot de verleende garantie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen ter zake, de partijen het erover eens dat de BVBA Het Paviljoentje slechts aansprakelijk kan worden gesteld in geval van zware fout of opzet, en op voorwaarde dat positief bewijs wordt geleverd van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de vooroordelen volgehouden.

In het geval van een dergelijke aansprakelijkheid, de partijen uitdrukkelijk te aanvaarden dat de BVBA Het Paviljoentje alleen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die het rechtstreekse gevolg is van de bewezen zware fout of opzet, en waarvan het maximum bedrag is beperkt tot het bedrag van de factuur betaald door de koper voor de leveringen betreft.

BVBA Het Paviljoentje is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals verlies van inkomsten, schadevergoeding door derden en dergelijke.

7.2. Eventuele schadevergoeding of aansprakelijkheid van de BVBA Het Paviljoentje vervalt indien de afnemer wijzigingen aan de geleverde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA Het Paviljoentje of als het onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat de gebreken niet zijn toe te schrijven aan een fout van BVBA Het Paviljoentje.

Artikel 8: OVERMACHT

8.1. In het geval van een freak evenement en / of overmacht, of in geval van onvoldoende voorraden bij de fabrikant, wordt de leveringsverplichting van de BVBA Het paviljoentje opgeschort, en het zal het recht hebben om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of bestelling of om de prestatie uit te stellen zonder een opzegtermijn of schadevergoeding. De koper moet worden geïnformeerd schriftelijk in kennis. Via mail of brief.

8.2. Indien de zaak zich voordoet, kan BVBA Het Paviljoentje niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen, noch voor enige schade die de koper kunnen lijden als gevolg.

8.3. Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke verhindering, beperking of beëindiging van het bedrijfsleven – om welke reden dan ook – door de BVBA Het Paviljoentje of een van haar leveranciers, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, industriële geschillen, lock-out, slecht weer , samenzwering door medewerkers, het voorkomen van spoorverkeer of vervoer door andere middelen van vervoer of gebrek daarvan, schipbreuk, verlies, beschadiging of het uitvallen van vervoermiddelen en in het algemeen, omstandigheden die een ontwrichtend effect op de regelmatige productie en levering van de goederen.

8.4. Natuurlijk is de koper bevrijd van zijn verplichtingen in geval van overmacht.

Artikel 9: GESCHILLEN

9.1. Deze bepalingen en voorwaarden van de verkoop worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, en de juridische gevolgen die daaruit voortvloeien.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, waar de maatschappelijke zetel van de BVBA Het Paviljoentje is gevestigd, met het oog op de administratieve kosten aan de ene kant te beperken, en zorgen voor eenduidige interpretatie en toepassing van de voorwaarden aan de andere kant.

Artikel 10: PERSOONSGEGEVENS

10.1.Bij het plaatsen van een bestelling op de website van BVBA Het Paviljoentje machtigt de koper uitdrukkelijk de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, controle van de solvabiliteit, marketing en reclame. Verwerking voor marketingdoeleinden en op maat gemaakte reclame is alleen plaats indien de klant uitdrukkelijk heeft gegeven zijn / haar toestemming om dit tijdens het bestelproces. BVBA Het Paviljoentje zal niet communiceren van de gegevens aan derden. De koper heeft het recht op inzage en te corrigeren alle gegevens met betrekking tot hem / haar. De koper is gerechtigd te allen tijde bezwaar, kosteloos, de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie, wordt de koper gevraagd om te verwijzen naar het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Artikel 11: BEWIJS

11.1.All Partijen aanvaarden elektronische communicatie als bewijs in het kader van hun zakelijke relatie (inclusief de e-mails, back-ups, etc.)

Artikel 12: ALGEMENE

12.1. Nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen en voorwaarden, en zal niet leiden tot nietigheid van de andere clausules.

Artikel 13: Routing

13.1.De koper kan op elk moment opvragen wanneer de bestelde goederen worden geleverd. Door het versturen van een mail.

Kan ik u ergens mee helpen?